หัวข้อข่าว

กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

ขอเชิญรับชม ดนดรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ณ ลานหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์2 ภาคเรียนที่ 2/2565

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์1 ภาคเรียนที่ 2/2565

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร