หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

วิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา