กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ 850 เข้าชม

ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล https://qrco.de/bdqP4h

1 เมษายน 2566

เวลา 07.30 – 08.00 น.พิธีเปิดการอบรม
เวลา 08.30 – 12.00 น.อบรมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ดร. อนุชิต ตุ้มณีจินดา
นายวันชนะ บุพศิริ
เวลา 12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น.อบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดย ดร. พิทยา ทิพวัจนา
ดร. อนุชิต ตุ้มณีจินดา
นายวันชนะ บุพศิริ
เวลา 16.00 – 16.30 น.พิธีปิดการอบรม