ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 498 เข้าชม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัยนักศึกษาจำนวนเงินหลักสูตร
ดร.นิภาพร ชนะมาร1.นายสิทธิพร วงษ์บาตร6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.นายคมชาญ สุวรรณพันธ์6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กมลรัตน์1.นางสาวสุภมาศ สุรินทะ6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.นายอัครพล พิกุลศรี6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.นางสาววรรณิดา ซึมเมฆ6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.เกวลี ผาใต้1.นายสิทธิกาญจน์ วรรณษา6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.นายทวีรัตน์ เหลาลอดวัน6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
3.นายทศทิศ ทองประไพ6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
4.นายอนุภาพ สุววรณมาโจ6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
ดร.ชายแดน มิ่งเมือง1.นายปรเมศน์ สารหงษ์6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
2.น.ส.มัณฑนา วงษ์สูงเนิน6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
3.นายกรพจน์ รารมศรี6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
4.นายจักรพันธ์ อำนวย6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
ดร.ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง1.นางสาวสิตาพร วงศ์ษา6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
2.นางสาวศศิกานต์ โคตรสมบัติ6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
3.นายนราวิชญ์ สกนธวัฒน์6,000เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
อาจารย์ณปพน บาทชารี1.นายกิตติชัย มีมา6,000วิทยาการคอมพิวเตอร์