การอบรมการพัฒนาเกมและปัญญาประดิษฐ์ในเกม

เผยเเพร่เมื่อ 181 เข้าชม

กำหนดการ วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  735-736

วันและเวลาเนื้อหาวิทยากร
29 มิถุนายน 2567
08.30 – 10.30 น.สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการพัฒนาเกม
– Console Architecture  
– Game loop
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการพัฒนาเกม (ต่อ)  
– Console Architecture  
– Game loop 
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.เคลื่อนไหวของตัวละครภายในเกม  
– เวกเตอร์พื้นฐานสำหรับเกม  
– การเก็บข้อมูลตัวละคร แบบ kinematic  
– การเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน           
– Arrive           
– Avoid Object          
– Follow path (Racing)
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30 -14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.เคลื่อนไหวของตัวละครภายในเกม (ต่อ)  
– เวกเตอร์พื้นฐานสำหรับเกม  
– การเก็บข้อมูลตัวละคร แบบ kinematic  
– การเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน           
– Arrive           
– Avoid Object          
– Follow path (Racing)      
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
วันและเวลาเนื้อหาวิทยากร
30  มิถุนายน 2567
08.30 – 10.30 น.ปัญญาประดิษฐ์ในเกม      
– ประวัติปัญญาประดิษฐ์ในเกม      
– ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ในเกม      
– ปัญญาประดิษฐ์แบบพื้นฐาน            
– Decision tree            
– Finite State Machine (FSM
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.ปัญญาประดิษฐ์ในเกม  (ต่อ)      
– ประวัติปัญญาประดิษฐ์ในเกม      
– ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ในเกม      
– ปัญญาประดิษฐ์แบบพื้นฐาน            
– Decision tree            
– Finite State Machine (FSM
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.– การออกแบบเกมพื้นฐาน
– การออกแบบฉากเบื้องต้น
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30 -14.45พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.– การออกแบบเกมพื้นฐาน (ต่อ)
– การออกแบบฉากเบื้องต้น
อาจารย์สาวิน สืบสหการ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร