หัวข้อข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้ารับฟังการสัมมนา ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Image Processing with OpenCV and AI Course

แจ้งนักศึกษาท่านใดที่มีรายชื่อที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (IC3) ให้มาติดต่อรับที่ห้องสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ IoT วันที่อบรม : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 20 คน (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ AR อบรมวันที่ : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

รายงานการสอบวัดระดับ TOEIC กับศูนย์สอบ TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนา AR Applications Development วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2561