กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 351 เข้าชม

วันพุธ ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์

08.00 – 08.45 น.ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.พิธีเปิดการปฐมนิเทศ และให้โอวาทนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์โดย ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
09.00 – 10.30 น.บรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ฯ โดย อาจารย์ปิยวรรณ โถปาสอน
10.30 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.บรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ฯ (ต่อ) โดย อาจารย์ปิยวรรณ โถปาสอน
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.แนะนำการบันทึกการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กมลรัตน์
14.30 – 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.แนะนำการบันทึกการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
(ต่อ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กมลรัตน์