หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน บายเนียร์ ฟรีสไตล์ สไตล์คอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

กำหนดการ โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรมอบรม การสร้างกระบวนการคิดการออกแบบระบบการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์โดยใช้ micro:bit ด้วยภาษา python

ภาพกิจกรรมการอบรมการสร้างเกมด้วย Unity

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561