หัวข้อข่าว

หลักสูตรในสาขาวิชา

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตร

ตารางการนำเสนอ ผลการออกฝึกประสบการณ์ฯ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบ Online และ Onsite)

โครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล เรื่อง “การใช้โปรแกรม Arduino ด้วย Kidbright”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ หารยงค์

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Reskill & Upskill สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือผู้สนใจทั่วไป