กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นตามอัตลักษณ์

เผยเเพร่เมื่อ 522 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นตามอัตลักษณ์

นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9

07.30 – 08.00 น.ลงทะเบียน
08.00 – 08.30 น.พิธีเปิดการอบรม “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล”
โดย อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
08.30 – 10.30 น.อบรมหัวข้อการเรียนรู้: ความหมาย ความสำคัญ ของการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
โดย คุณนราพล เกษมสานต์ และ คุณปิยพงษ์ ไชยสาร
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.หัวข้อการเรียนรู้ : การสร้างบรรยากาศการสื่อสารและประสานงาน
Workshop: ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างบรรยากาศที่ดีในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
โดย คุณนราพล เกษมสานต์ และ คุณปิยพงษ์ ไชยสาร
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.หัวข้อการเรียนรู้ : การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร
หัวข้อการเรียนรู้ : รู้องค์กร พื้นฐานของการพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดย คุณนราพล เกษมสานต์ และ คุณปิยพงษ์ ไชยสาร
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. หัวข้อการเรียนรู้ : หัวใจหลักในการสื่อสารและการประงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop: ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
โดย คุณนราพล เกษมสานต์ และ คุณปิยพงษ์ ไชยสาร