หัวข้อข่าว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันงดสูบบุหรี่โลก

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

นำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์”จินตนาการสู่แอปพลิเคชั่น ก้าวทันยุคดิจิทัล”

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ