หัวข้อข่าว

โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ ปฏิทินการสอบความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่2/62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

แบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มภายใน

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศ งานวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ