หัวข้อข่าว

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

นำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์”จินตนาการสู่แอปพลิเคชั่น ก้าวทันยุคดิจิทัล”

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพบรรยากาศ พิธีการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้ง แบบออนไลน์ และ แบบออฟไลน์ ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับหน่วยงาน)

ประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี