หัวข้อข่าว

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564

ตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564

ประกาศผล การพิจารณาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รอบ 2 ประกาศวันที่ 7 ก.ย. 2564

ผลงานตีพิมพ์ ปี 2564

ผลการพิจารณา เสนอสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันแม่แห่งชาติ 2564

ขั้นตอนเสนอที่ฝึกงาน ปีการศึกษา2564

ปฏิทินการฝึกงาน ปีการศึกษา2564

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2563

แนะนำ เพจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์