หัวข้อข่าว

วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ตารางสอบเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ รอบที่1 ปี 2565

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอเชิญรับชม ดนดรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ณ ลานหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ประกาศ ผลพิจรณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร