กิจกรรมค่ายวิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลาย

เผยเเพร่เมื่อ 174 เข้าชม

กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทยาการคำนวณด้วย Python coding ระดับมัธยมปลายเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11

 

สมัครได้ที่ >> bit.ly/PythonSNRU << รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง

ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ bit.ly/invitePython

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00 -10.15 แบ่งกลุ่ม กิจกรรมละลายพฤติกรรม
10.15-10.30 พักเบรก
10.30-11.00 ผังงาน และรหัสเทียม (Flowchart and pseudo code)
11.00-12.00 การใช้ Blockpy และการอินพุต/เอาท์พุต
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 การใช้ Blockpy
– ตัวแปร และการใช้งานตัวแปร
– การเปรียบเทียบและการดำเนินงานทางตรรกศาสตร์
14.30-14.45 พักเบรก
14.45-16.30 ตรรกะและเงื่อนไข if…then…else…
16.30-17.00 กิจกรรมสันทนาการ

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-10.30 Blockpy Loop: for… และ while…
10.15-10.30 พักเบรก
10.30-12.00 การใช้ Array และ List
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 Blockpy coding แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
   – ปัญหาจำนวนนับ
   – ปัญหาเลขฐาน
14.30-14.45 พักเบรก
14.45-16.30 Hybrid block-based Python coding แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
    – ปัญหาตัวประกอบ
    – ปัญหาจำนวนเฉพาะ
16.30-17.00 กิจกรรมสันทนาการ

วันที่ 3

เวลา กิจกรรม
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-10.30 การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมกลุ่ม
10.15-10.30 พักเบรก
10.30-12.00 Hybrid block-based Python coding ในการแก้ปัญหาโจทย์
     – ปัญหา Happy Number
     – ปัญหา Palindrome Number
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 Text-based Python coding แก้ปัญหาโจทย์
    – ปัญหาเกี่ยวกับ String
– ปัญหาการเข้ารหัสข้อมูล ROT-13
14.30-14.45 พักเบรก
14.45-16.30 Text-based Python coding แก้ปัญหาโจทย์ (ต่อ)
   – ปัญหา Prefix to Infix
– ปัญหาการเรียงลำดับ Minimum swap
16.30-17.00 กิจกรรมสันทนาการ

วันที่ 4

เวลา กิจกรรม
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-10.30 ตัวอย่าง และแนวทางในการแก้ไขโจทย์ด้วยการเขียนโปรแกรม
10.15-10.30 พักเบรก
10.30-12.00 ทดสอบระบบการแข่งขัน PC2  สำหรับการแข่งขันเขียนโปรแกรม
12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 แข่งขันการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา (5 ข้อ)
16.30-17.00 สรุปผลการแข่งขัน มอบรางวัลการค่ายวิทยาการคำนวณด้วย Python coding