หัวข้อข่าว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดี

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่าน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพสู้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js, Prisma และ MySQL

กำหนดการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอแสดงความยินดี