การอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ 162 เข้าชม

กำหนดการ กิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร 9 ชั้น 1

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.พิธีเปิด กล่าวเปิดโดยประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
09.15 – 10.30 น.บรรยาย เรื่อง ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
                    โดย คุณกุลธิดา แคลนตั้น และคุณกันทิยา  หลวงทำเม
10.30 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.บรรยาย เรื่อง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านคอมพิวเตอร์
                    โดย คุณกุลธิดา แคลนตั้น และคุณกันทิยา  หลวงทำเม
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.บรรยาย เรื่อง การเขียนและการตอบโต้ทางออนไลน์ (Online Writing and Communication)
โดย คุณกุลธิดา แคลนตั้น และคุณกันทิยา  หลวงทำเม
14.30 – 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.แบ่งกลุ่มนำเสนอ การเขียนและการตอบโต้ทางออนไลน์ (Online Writing and Communication)
16.30 – 17.00 น.ปิดโครงการ บันทึกภาพร่วมกัน
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม