กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Generative AI Chatbotกำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยเเพร่เมื่อ 189 เข้าชม

ระหว่างวันที่  6 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 735 – 736  อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิทยากร โดย อาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย และ อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงก์สมัคร >> https://forms.gle/gdvSY1mCkBQPQZML7 <<<

วันและเวลาเนื้อหาวิทยากร
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
08.30 – 10.30 น.– แนะนำหลักการของ Chatbot – แนะนำ Google Dialogflowอาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.– เรียนรู้การสร้าง Chatbot Agent
– เรียนรู้การใช้งาน Intent และ Entity สร้าง Chatbot เบื้องต้น
อาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.– ใช้งาน Context เพื่อควบคุมการทำงานของ Chatbotอาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
14.30 -14.45พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น.– เชื่อมต่อ Dialogflow Chatbot Agent กับ Line Accountอาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
08.30 – 10.30 น.– ใช้งาน Fulfillment เพื่อสร้างคำตอบจาก API หรือฐานข้อมูลภายนอก
– ใช้งาน  Custom payload เพื่อตอบกลับในลักษณะต่าง ๆ      
อาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.– สร้าง FAQ Chatbot โดยใช้ข้อมูลจาก Google Sheetอาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.– สร้าง Chatbot Agent ใช้งานเองด้วย Pythonอาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา
14.30 -14.45พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.00 น.– สร้าง Custom Chatbot ด้วย Generative AIอาจารย์ ดร. พงษ์ศธร จันทร์ยอย  อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แก้วโยธา

รายชื่อผู้เข้าอบรม