หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดี

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพสู้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Full Stack Web App ด้วย Next.js, Prisma และ MySQL

กำหนดการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อบรมเชิงปฏิบัติการ