หัวข้อข่าว

ปฏิทินการดำเนินงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL”

กำหนดการกิจกรรมการอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ภาพกิจกรรมบายเนียร์ พิธีบายศรีสู่ขัวญพี่ ปี4 10 มีนาคม 2566