อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

เผยเเพร่เมื่อ 1141 เข้าชม

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2566

ประเมินความพึงพอใจการอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) bit.ly/DeepSNRU

วันที่ 8 เมษายน 2566

เวลากิจกรรมวิทยากร
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.– แนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
– บทนำเข้าสู่แนวคิดการเรียนรู้เชิงลึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู
10.30 – 10.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น.แอปพลิเคชันของการเรียนรู้เชิงลึกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.แนวคิดของโครงข่ายประสาทเทียมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู
14.30 – 14.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.30 น.ปฏิบัติและทำแบบทดสอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู

วันที่ 9 เมษายน 2566

เวลากิจกรรมวิทยากร
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.– แนะนำเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบจำลอง Pytorch
– ฝึกสร้างแบบจำลอง Image classification อย่างง่ายด้วย Pytorch
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู
10.30 – 10.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น.Challenging taskผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.Concept of Deep learning for Images (Convolutional Neural Network)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู
14.30 – 14.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.30 น.Concept of Deep learning for Natural Language Processing
– RNN
– BERT
– ทำแบบทดสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญชู

รูปภาพการอบรม