อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API

เผยเเพร่เมื่อ 633 เข้าชม

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566

ประเมินความพึงพอใจการพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL bit.ly/APIsnru

วันที่ 3 เมษายน 2566

เวลากิจกรรมวิทยาการ
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ API
แนะนำและติดตั้งเครื่องเครื่องมือที่ใช้ในการอบรม
 – MySQL                – Postman
 – VS Code              – Node.js
นายกิตติภูมิ  คำศรี
10.30 – 10.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Javascript
แนะนำการใช้งาน Node.js
(การใช้ Node.js สำหรับการสร้าง Server)
นายกิตติภูมิ  คำศรี
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.แนะนำการใช้ Express ร่วมกับ Node.js
– สร้าง REST API เบื้องต้นด้วย Express
นายกิตติภูมิ  คำศรี
14.30 – 14.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.30 น.ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล Mysql
 -คำสั่งพื้นฐาน SQL
สร้าง REST API ด้วย Node.js + Express + MySQL
นายกิตติภูมิ  คำศรี

วันที่ 4 เมษายน 2566

เวลากิจกรรมวิทยาการ
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.การสร้าง REST API ด้วย Node.js + Express + Sequelize + MySQL
– การทำ Model, Relation
– get, post, put, Delete
นายกิตติภูมิ  คำศรี
10.30 – 10.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น.การสร้าง REST API ด้วย Node.js + Express + Sequelize + MySQL
– การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Data Validation
– การอัพโหลดไฟล์ผ่าน API
นายกิตติภูมิ  คำศรี
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.การสร้าง REST API ด้วย Node.js + Express + Sequelize + MySQL
– การยืนยันตัวตน Authentication ด้วย JWT
นายกิตติภูมิ  คำศรี
14.30 – 14.40 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.30 น.การสร้าง REST API ด้วย Node.js + Express + Sequelize + MySQL
– การยืนยันตัวตน Authentication ด้วย JWT (ต่อ)
– แนะนำการใช้งาน pm2 สำหรับใช้งานบนเครื่อง Server
นายกิตติภูมิ  คำศรี

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Download กำหนดการ–> กำหนดการ Restful API Node.js+Sequelize