อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์

เผยเเพร่เมื่อ 681 เข้าชม

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

Vutthipong Puntumnunt

Email : vutthipong@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์การศึกษา

  • สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  • วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์, และชัยนันท์ สมพงษ์. การยืนยันตัวตนสําหรับเว็บแอปพลิเคชันแบบพหุปัจจัยTwo-factorAuthentication for Web Application. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เลขหน้า 1-13