อาจารย์ณปพน บาทชารี

เผยเเพร่เมื่อ 763 เข้าชม

อาจารย์ณปพน บาทชารี

Napaphon Batcharee

Email : napaphon@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • สถาบันราชภัฏสกลนคร

สุธิดา อนุญาหงษ์ ณปพน บาทชารี วิชชุดา ภาโสม และ แพรตะวัน จารุตัน.(2566).การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 3 มิติ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตแผ่นฉนวน กันความร้อนจากเส้นใยกกสามเหลี่ยม (ผือ) The development of 3D animated learning media for the production of  thermal insulation from coarse bullrush fibers. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023) มกราคม – มิถุนายน 2566. หน้าที่ 32- 44