อาจารย์ ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก

เผยเเพร่เมื่อ 717 เข้าชม

อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก

Sutisa Songleknok, Ph.D.

Email : a_sutisa@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. สารสนเทศศึกษา

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
  • บทความวิจัย ป.ตรี ป.โท มากกว่า 5 เรื่อง