ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เจริญรัตน์

เผยเเพร่เมื่อ 780 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เจริญรัตน์

Asst.Prof. Weerasak Charoenrat

Email : Weerasak@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

—-

“ชุดคำแนะนำการออกกำลังกาย SMART SFE CARD สำหรับประชาชน”ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง, ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม, ผศ.ดร.หรรษกร วรรธนะสาร, ผศ.วีระศักดิ์ เจริญรัตน์, จุลศักดิ์, รศ.วาสนา เกษมสินธ์, ผศ.อภิวัฒน์ ปานทอง ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูล เลขที่ ว.051407 คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 435612 ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ออกให้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567