อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

เผยเเพร่เมื่อ 790 เข้าชม

อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

Suthasinee Kuptabut, Ph.D.

Email : Suthasinee@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ภราเดช สุจริต สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ชัยนันท์ สมพงษ์ สุธาสินี คุปตะบุตร และ นิภาพร ชนะมาร. (2566). การพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทคอนกรีตในแผนกคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566. หน้า 1-15.
  • ขจรศักดิ์ วงค์จันทะ, สุธาสินี คุปตะบุตร, ปิยวรรณ โถปาสอน,อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, และแพรตะวัน จารุตัน.การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 28-39