อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

เผยเเพร่เมื่อ 512 เข้าชม

อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร

Suthasinee Kuptabut, Ph.D.

Email : Suthasinee@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ