อาจารย์ ดร.เกวลี ผาใต้

เผยเเพร่เมื่อ 534 เข้าชม

อาจารย์ ดร.เกวลี ผาใต้

Gawalee Phatai, Ph.D.

Email : gawalee@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

G. Phatai, S. Chiewchanwattana, and K. Sunat, “Cultural Algorithm Initializes Weights of Neural Network Model for Annual Electricity Consumption Prediction,” Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl., vol. 11, 2020. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree).

  • G. Phatai, S. Chiewchanwattana, and K. Sunat, “A Comparative of Neural Network with Metaheuristics for Electricity Consumption Forecast Modelling,” in 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2018, pp. 1–4. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree).