อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  เหลืองรุ่งเรือง

เผยเเพร่เมื่อ 453 เข้าชม

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  เหลืองรุ่งเรือง

Tidarat Luangrungruang, Ph.D.

Email : tidarat@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • เกวลี ผาใต้ และธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง. การวิเคราะห์รูปแบบการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยวิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8  (NCTIM2022). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • ศรีสุดา ขาวขันธ์, ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. ระบบตรวจสอบคุณสมบัติสินค้าด้วย QR Code. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4  (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • จุฑารัตน์ โพธิ์คำพก, ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4  (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • กิติยา เพ็งคำปั้ง, ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. แอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4  (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • T. Luangrungruang and U. Kokaew, “Applying Universal Design for Learning in Augmented Reality Education Guidance for Hearing Impaired Student,” 2018 5th International Conference on Advanced Informatics: Concept Theory and Applications (ICAICTA), 2018, pp. 250-255, doi: 10.1109/ICAICTA.2018.8541294. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree).