ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา

เผยเเพร่เมื่อ 672 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา

Asst.Prof. Naruedee Netsopha, Ph.D.

Email : Narudee@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสงขลายครินทร์

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • วิทยาลัยครูมหาสารคาม
  • ณฤดี เนตรโสภา. (2564) การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ ICT เป็นฐาน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต.  ปีที่ 15(2), 65-81.”.
  • มัสลัน โตะ มูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซ๊ะ และ ณฤดี เนตรโสภา. (2563).  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม”.6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 898-905). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.
  • อัสมานี เฮ็งตา สุไรนีย์ มะเร้ะ และ ณฤดี เนตรโสภา. (2563) การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม”. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 (หน้า 977-984). นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.
  • นิรสลัน จิใจ และณฤดี เนตรโสภา. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรื่อง รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า 439-445). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.