อาจารย์สมบัติ เทียบแสง

เผยเเพร่เมื่อ 761 เข้าชม

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง

Sombat Thiabsaeng

Email : Sombat@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • วิทยาลัยครูมหาสารคาม
  • นิติกร เรืองศรี และ สมบัติ เทียบแสง เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายจากศูนย์กลางโดยใช้ภาษาไพธอน The 6th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2020 Rajabhat Maha Sarakham University Maha Sarakham Thailand 12 March 2020.