ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

เผยเเพร่เมื่อ 814 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

Asst.Prof. Pichain Junpoom

Email : pichain@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • สถาบันราชภัฏสกลนคร
  • สุธิรา จันทร์ปุ่ม และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
  • กิติยา เพ็งคำปั้ง, ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. แอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • จุฑารัตน์ โพธิ์คำพก, ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4  (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • ศรีสุดา ขาวขันธ์, ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. ระบบตรวจสอบคุณสมบัติสินค้าด้วย QR Code.ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4  (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • วิจักษณ์ อัศวาวุฒิ, เกวลี ผาใต้ และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
  • ศิริญา สุวรรณวงษ์, เกวลี ผาใต้ และพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (NCTIM2018). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.

  • อชิรญา คำลือ โสภิดา เชื้อคำจันทร์ สุธิรา จันทร์ปุ่ม และ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม. (2565). การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มดกับดักแด้ สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
  • ศิริชัย จันทรักษ์ กาญจนศิริ หอมไกรลาศ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ สุธิรา จันทร์ปุ่ม. (2565). แอปพลิเคชัน เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ สําหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.