อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน

เผยเเพร่เมื่อ 595 เข้าชม

อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน

Piyawan Thopasorn

Email : Piyawan@snru.ac.th

ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ขจรศักดิ์ วงค์จันทะ, สุธาสินี คุปตะบุตร, ปิยวรรณ โถปาสอน,อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, และแพรตะวัน จารุตัน.การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 28-39
 • พรภวิษย์ สมอุดม และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2565). การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่อง ไขปริศนาหาทางออก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
 • เอกรินทร์ เงินพลับพลา และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2565). การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่อง ฮีโร่รัน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
 • ก่อเกียรติ นาตสูง และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2565). การพัฒนาเกม 3D เรื่อง กล่องปริศนาหากุญแจ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

 • ธนะโชติ บุญนันท์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2564). เกมคำนวณทะลุมิติ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021: The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4 มีนาคม 2564, หน้า 1721-1727.
 • ธนพล คำปิตะ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2564). แอปพลิเคชันสัตว์ป่าสงวนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021: The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4 มีนาคม 2564, หน้า 1781-1786.
 • จตุพงศ์ ไตรยงค์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2563). ระบบจองคิวร้านทําผมผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2199-2205.
 • ยอดรัก สุพันธ์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2563). การพัฒนาเกมสํานวนไทยพาสนุก ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 1711-1710.
 • สุขสถิต มีสถิตย์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2563). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา “ผ้าย้อมครามสกลนคร”. วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, หน้า 31-39.