อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน

เผยเเพร่เมื่อ 430 เข้าชม

อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน

Piyawan Thopasorn

Email : Piyawan@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

ประวัติการศึกษา

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • พรภวิษย์ สมอุดม และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2565). การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่อง ไขปริศนาหาทางออก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
  • เอกรินทร์ เงินพลับพลา และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2565). การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่อง ฮีโร่รัน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
  • ก่อเกียรติ นาตสูง และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2565). การพัฒนาเกม 3D เรื่อง กล่องปริศนาหากุญแจ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.

  • ธนะโชติ บุญนันท์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2564). เกมคำนวณทะลุมิติ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021: The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4 มีนาคม 2564, หน้า 1721-1727.
  • ธนพล คำปิตะ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2564). แอปพลิเคชันสัตว์ป่าสงวนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021: The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4 มีนาคม 2564, หน้า 1781-1786.
  • จตุพงศ์ ไตรยงค์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2563). ระบบจองคิวร้านทําผมผ่านแอปพลิเคชันมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2199-2205.
  • ยอดรัก สุพันธ์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2563). การพัฒนาเกมสํานวนไทยพาสนุก ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 1711-1710.
  • สุขสถิต มีสถิตย์ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2563). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา “ผ้าย้อมครามสกลนคร”. วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, หน้า 31-39.