อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

เผยเเพร่เมื่อ 830 เข้าชม

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

Ubonsin Phoprom, Ph.D.

Email : Ubonsin@snru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วท.ม. เทคโนโลยีสารเทศและการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • ขจรศักดิ์ วงค์จันทะ, สุธาสินี คุปตะบุตร, ปิยวรรณ โถปาสอน,อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, และแพรตะวัน จารุตัน.การพัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.วารสารวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 28-39
 • กรวิชญ์ คำศรี และ อุบลศิลป์ โพธิ์พรม. (2565). การศึกษาพฤติกรรมการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชันช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565.
 • ภาณุพล พันธุโคตร และ อุบลศิลป์ โพธิ์พรม. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565
 • วราภรณ์ แข็งแรง และ อุบลศิลป์ โพธิ์พรม. (2565). การศึกษาพฤติกรรมการติดเกมและเลิกเล่นเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM 2022: The 8th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 18 มีนาคม 2565
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และ ภัทิย์ติยะ คนคง. (2564). การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นอีสปอร์ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM 2021, วันที่ 4 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และ อิทธิเดช โรจน์รุ่งสถิต. (2564). ปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคของผู้สูงอายุจากการใช้งานสมาร์ทโฟน. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM 2021, วันที่ 4 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และ สรวิศ เชื้อไทย. (2564). การศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM 2021, วันที่ 4 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และ กาญจนา นนท์คำวงค์. (2564). การพัฒนาระบบการบริการตอบคำถามอัตโนมัติกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราขภัฏสกลนคร โดยใช้เทคโนโลยีไลน์บอท. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM 2021, วันที่ 4 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และ ชยธร โสหนองบัว. (2564). การพัฒนาระบบการบริการตอบคำถามอัตโนมัติของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราขภัฏสกลนคร โดยใช้เทคโนโลยีไลน์บอท. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM 2021, วันที่ 4 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 • แพรตะวัน จารุตัน, อนันต์สิทธิ์ วงศ์เครือศร และอุบลศิลป์ โพธิ์พรม. (2564). การศึกษาดิจิทัลที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยราขภัฏสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (NCTIM 2021, วันที่ 4 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และ กชศรันย์ ดวงปรีชา. (2562). การพัฒนาระบบการบริการตอบค าถามอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี ไลน์ บอท (LINE BOT) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สารสนเทศ. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร.
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม (2562). การพัฒนาแอปลิเคชันเพื่อสนับสนุนงานบริการด้วยมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร

 • อุบลศิลป์  โพธิ์พรม. (2561). รูปแบบการพัฒนาระบบจองห้องออนไลน์ด้วยมาตรฐานการบริการด้านเทคโนโลยี. สารสนเทศ. การประชุมวิชาการ ACTIS&NCOBA -2018, ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 14 วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,  กรุงเทพมหานคร.
 • อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร, ภควัต ชัยวินิจ. (2560,กันยายน-ธันวาคม) การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ที่เหมาะสม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Suitability of Human Library Activity at Sakon Nakhon Rajabhat University. PULINET Journal,Vol 4, No3 ,pp 1-10
 • สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์ จันทะศรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ศศธร มาศสถิตย์, ภควัต ชัยวินิจ. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Development of Online Reservation for Library Rooms Services in the Library, Sakon Nakhon Rajabhat University. PULINET Journal, Vol 4, No2 , pp 71-82
 • สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์  จันทะศรี, อุบลศิลป์  โพธิ์พรม, ศศธร มาศสถิตย์, ภควัต ชัยวินิจ. (2560). รูปแบบการพัฒนาระบบจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.PULINET 2017 National Conference, วันที่ 11-12 มกราคม 2560.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม. (2557, มกราคม-มีนาคม). ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 11,  ฉบับที่ 52

 • กิมยานนท์ วังคะฮาต, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, มารศรี กลางประพันธ์. (2556, มีนาคม-เมษายน).การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทยพื้นฐานและความพึงพอใจต่อวิชาศิลปะไทย จากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพื้นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 10,  ฉบับที่ 47
 • ณัฐนันทน์ สำราญสุข, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, สุจิตรา แบบประเสริฐ. (2556, มกราคม-กุมภาพันธ์).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 10,  ฉบับที่ 46   
 • วิวรรัตน์ สีมา, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, มารศรี กลางประพันธ์. (2556, มกราคม-กุมภาพันธ์).  ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ที่มืต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 10, ฉบับที่  46  
 • รุ้งอรุณ โยธาวรมนตรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์. (2556, มกราคม-กุมภาพันธ์). ผลการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เรื่อง พันธะเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 10, ฉบับที่ 46
 • รุ้งอรุณ โยธาวรมนตรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์. (2556, มกราคม-กุมภาพันธ์). ผลการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เรื่อง พันธะเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 10, ฉบับที่ 46
 • อุบลศิลป์  โพธิ์พรม,ประสงค์  ปราณีตพลกรัง, เปรื่อง  กิจรัตน์ภรและชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์. (กรกฎาคม-กันยายน  2553). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 50 , ฉบับที่ 3/2553
 • อุบลศิลป์  โพธิ์พรม, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, เปรื่อง  กิจรัตน์ภรและชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์.  (มกราคม-มิถุนายน 2553). ตัวแบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ 4, ฉบับที่ 1

 • Ubonsin   Poprom and Prasong  Praneetpolgrang. (2008) A Model of the ICT Strategic   Planning and Management for Public Universities in Thailand. IEEE Thailand   International Conference 2008 Computer and Information Technology, November 4, 2008,     Rama Gardens Hotel, Bangkok Thailand.
 • Ubonsin   Poprom, Prasong  Praneetpolgrang, and Preang Kitratporn.(2549).    An Empirical Study on ICT Management Using Balance Scorecard in order to propose  an ICT Strategic Model for Public Universities  in Thailand. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 13 -14 ตุลาคม 2549   ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Ubonsin   Poprom, Prasong  Praneetpolgrang, and Choonhapong Thaiupathump.(2006).  An Empirical Performance Assessment of Information and Communication Technology Management (ICTM) for Public Universities in Thailand. International Conference on Business and Information (BAI 2006). July 12 -14, 2006, Academy of Taiwan Information Systems Research(ATISR), Singapore.
 • Ubonsin   Poprom, Prasong  Praneetpolgrang, Choonhapong Thaiupathump,  and Preang  Kitratporn. (2006). An Empirical Study on Universities Information Systems Evaluation Based on Balanced Scorecard (BSC).  The Third IEEE International Conference on Management of  Innovation and Technology (ICMIT 2006),   June 21-23, 2006, IEEE Engineering Management Society(EMS), Singapore Chapter IAMOT 2006, Singapore. 
 • Prasong  Praneetpolgrang, Ubonsin   Poprom and Preang  Kitratporn. (2006). The Performance Assessment on Universities’ Informatics Using Balanced Scorecard.  2006 IEEE International Conferences on Cybernetics & Intelligent Systems (CIS) and   Robotics, Automation & Merchatronics(RAM)( CIS-RAM 2006), June 7-9, 2006, Bangkok, Thailand
 • Ubonsin   Poprom, Prasong  Praneetpolgrang, Choonhapong Thaiupathump, and Preang  Kitratporn. (2006). A Proposed ICT Strategic Model for ICT Management of Public University in Thailand.  15th International Conference on Management of        Technology( IAMOT 2006),     May 22-26, 2006, Official Conference of the International Association for Management of Technology, Organized by Tsinghua University and Zhejiang University. Beijing, P.R. China.
 • Ubonsin   Poprom, Prasong  Praneetpolgrang and Preang  Kitratporn. (2006). The Utilization and ICT Readiness for Supporting Knowledge Management in Thailand’s Universities.  Presentation for International Cobference: Knowledge Management in Institutes of Higher Learning, February 21-23, 2006,  Suan Dusit Rajabhat University, Thailand.

Ubonsin   Poprom, Prasong  Praneetpolgrang and Preang  Kitratporn. (2005). The Novel ICT Strategic Model for developing  ICT in Organization based on BSC.  In Proceedings of  the Fifth International Conference On Electronic Business (ICEB2005)”, December 5-9, 2005 (pp 381-885), Hong Kong.

Ubonsin   Poprom, Choonhapong Thaiupathump and Preang  Kitratporn. (2005, November).  A Performance Evaluation of Information and CommunicationTechnology Management Using BSC. Special Issue of  the International Journal of the Computer, the Internet and Management. Vol. 13, No.SP3, pp. 17.1-17.6.

Ubonsin   Poprom, Choonhapong Thaiupathump and Preang  Kitratporn. (2005).  “A Performance Evaluation of Information and CommunicationTechnology Management  Using BSC” , In Proceedings of the Fourth International Conference On eBusiness (NCEB2005)”, November 19-20, 2005(pp 17.1-17.6), Assumption University Bangkok Thailand.

อุบลศิลป์   โพธิ์พรม, ประสงค์  ปราณีตพลกรัง และ เปรื่อง  กิจรัตภรณ์ (2548).  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ด้วยหลักการ Balanced Scorecard และนำเสนอตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ. นำเสนอใน การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5 (The 5th National Symposium on Graduate Research), 10-11 ตุลาคม 2548. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ.

 • ตำรา
 • เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (2538)
 • เอกสารประกอบการอบรมไมโครซอฟต์เอกเซส 97 (2542)
 • เอกสารประกอบการอบรมมาโครมีเดียดรีมวิฟเวอร์ (2542)
 • คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา (2546)
 • คู่มือการใช้  Microsoft  Access  2010
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารโครงงาน
 • ตำราบริหารการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ