ขอแสดงความยินดี

เผยเเพร่เมื่อ 66 เข้าชม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงาน : AR Application: รำเพลิน เดินบ่ล้ม

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการถ่ายทอดความรู้ท่ารำมวยโบราณจังหวัดสกลนคร