อบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยเเพร่เมื่อ 318 เข้าชม

Generative AI and Ethics: Building a Better Future “ปัญญาประดิษฐ์และจริยธรรม: เพื่อโลกแห่งอนาคต”

วิทยากรโดย คุณกฤตณัฐ ฉุงน้อย

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1123 – 1124) อาคาร 11 ชั้น 2

เวลาหัวข้อการบรรยาย
9.00 – 9.30 น.What is AI?
– History of AI
– AI Winter
– AI Category
9.30 – 10.30 น.What is Machine Learning?
– Supervised Learning
– Unsupervised Learning
– Reinforcement
10.30 – 10.45 น.Machine Learning Evaluation
– Accuracy
– Precision
– Recall
– F1 Score
10.45 – 11.30 น.Data Science Use Case
Artificial Intelligence Use Case
11.30-12.00 น.Generative AI
– Chat GPT
AI Ethics
    *** หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม