บุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
ผศ.สุระพงษ์  อุสายพันธ์
ผศ.วีระศักดิ์  เจริญรัตน์
อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
อาจารย์ ผศ.ดร.ณฤดี  เนตรโสภา
อาจารย์ ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก
อาจารย์ณปพน  บาทชารี
ผศ.กรรณิการ์  กมลรัตน์
ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม
อาจารย์สุธิรา  จันทร์ปุ่ม
 อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์ 
 อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
 อาจารย์ชายแดน  มิ่งเมือง
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  คุปตะบุตร
 อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต
 อาจารย์ชัยนันท์  สมพงษ์
 อาจารย์แพรตะวัน  จารุตัน
 อาจารย์ ดร.นิภาพร  ชนะมาร
 อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน
 อาจารย์ธิดารัตน์  เหลืองรุ่งเรือง
 อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์
 อาจารย์เกวลี  ผาใต้

 

บุคลาการสายสนับสนุน

 นางสาวอรอุมา  น้อยเหลือง (นักวิชาการศึกษา)
 นายนำชัย อุตโรกุล (นักวิชาการศึกษา)
นายธนพล  คำปิตะ (นักวิชาการศึกษา)