บุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ ดร.สุขสถิต มีสถิตย์ (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์) อาจารย์ ดร.สุขสถิต มีสถิตย์ (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
ผศ.สุระพงษ์  อุสายพันธ์
ผศ.วีระศักดิ์  เจริญรัตน์
อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
อาจารย์ ดร.สุฑิศา  ซองเหล็กนอก
อาจารย์ณปพน  บาทชารี
ผศ.กรรณิการ์  กมลรัตน์
อาจารย์สุธิรา  จันทร์ปุ่ม
ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม
 อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
 อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
 อาจารย์ชายแดน  มิ่งเมือง
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  คุปตะบุตร
 อาจารย์สุรีพัชร  มุสิกะภวัต
 อาจารย์ชัยนันท์  สมพงษ์
 อาจารย์แพรตะวัน  จารุตัน
 อาจารย์ ดร.นิภาพร  ชนะมาร
 อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน
 อาจารย์ธิดารัตน์  เหลื่องรุ่งเรือง
 อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์
 อาจารย์เกวลี  ผาใต้

 

บุคลาการสายสนับสนุน

 นางสาวอรอุมา  น้อยเหลือง (นักวิชาการศึกษา)
 นายนำชัย อุตโรกุล (นักวิชาการศึกษา)
 นายอุทิศ  จิตจง (นักวิชาการศึกษา)