บุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บุคลากรสายวิชาการ

 

 อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์  เจริญรัตน์
อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤดี  เนตรโสภา
อาจารย์ ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก
     

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์  กมลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม
อาจารย์ณปพน  บาทชารี
อาจารย์ ดร.สุธิรา  จันทร์ปุ่ม
 อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์ 
อาจารย์ ดร.สุธาสินี  คุปตะบุตร
อาจารย์ ดร.ชายแดน  มิ่งเมือง
 อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต
 อาจารย์แพรตะวัน  จารุตัน
 อาจารย์ ดร.นิภาพร  ชนะมาร
 อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน
 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  เหลืองรุ่งเรือง
 อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์
 อาจารย์ ดร.เกวลี  ผาใต้

 

บุคลาการสายสนับสนุน

 นางสาวอรอุมา  น้อยเหลือง (นักวิชาการศึกษา)
 นายนำชัย อุตโรกุล (นักวิชาการศึกษา)
นายธนพล  คำปิตะ (ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)