นายธนพล  คำปิตะ (ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

เผยเเพร่เมื่อ 364 เข้าชม

 

 
 
 
 
 
 
Email : Thanapol.kha60@snru.ac.th
ประวัติการศึกษา
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประสบการณ์ด้านการวิจัย/หนังสือ/ตำรา ธนพล คำปิตะ และ ปิยวรรณ โถปาสอน. (2564). แอปพลิเคชันสัตว์ป่าสงวนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (NCTIM 2021: The 7th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 4 มีนาคม 2564, หน้า 1781-1786.