ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560