หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ อบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (นักพัฒนาระบบ)

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ อบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (IC3 Certificate)

เปิดรับสมัครอบรมการสร้างกระบวนการคิดการออกแบบระบบการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ โดยใช้ micro bit ด้วยภาษา python

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจอบรมการสร้างเกมด้วย Unity ระหว่างวันที่ 11 -13 ม.ค 62

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3”

ขอแจ้งข้อมูลหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2561

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรมและเข้ารับการประเมิน IC3 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 29-30 ก.ย.61 ให้ทำการเข้าลิงค์เว็บไซต์ ดังนี้ http://www.arit.co.th/tpqi/code ภายในวันที่ 25 ก.ย.61

ลงชื่อสมัครเข้าอบรมโครงการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Didital Literacy)

ลงทะเบียนเพื่อสอบวัดความรู้ “มาตารฐานอาชีพ” โดยสถาบันคุณวุฒิอาชีพ