ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 74 เข้าชม

อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

และ นายณัฐกฤต บัวทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่ผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลงาน : แอปพลิเคชันเกมการเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น