อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพสู้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

เผยเเพร่เมื่อ 231 เข้าชม

21 มีนาคม 2567

08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.– การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
– บรรยาย เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจ
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
10.30 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.– บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการทั่วไป
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.– การวางแผนและการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด
– การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจ
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
14.30 – 14.45 น.       รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.– แบ่งกลุ่มระดมความคิด และนำเสนอแผนธุรกิจ
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล

22 มีนาคม 2567

08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.– ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
– แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
10.30 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.– การทำบัญชี
– การจัดทำและประมาณการงบกระแสเงินสดสำหรับกิจการ
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.–  ทักษะด้านเทคโนโลยี
–  ทักษะการสื่อสาร
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
14.30 – 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.– ทักษะการบริการลูกค้า ทักษะด้านประชาสัมพันธ์
– ทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะการปรับตัว
โดย นายชัยวัฒน์  ชยพาณิชย์สกุล
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม