ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ 355 เข้าชม

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

08.00 – 08.30ลงทะเบียน
08.30 – 09.00กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำบุคลากร โดย อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
09.00 – 12.00การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้มีความสุข โดย อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00สานสัมพันธ์น้องพี่
17.00 – 18.00พิธีบายศรีสู่ขวัญ
18.00 – 19.00รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00การแสดงของน้อง ๆ ปี 1