หัวข้อข่าว

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

เชิญเข้าร่วมอบรมการเขียน PHP Platform สำหรับการพัฒนา Web Application และ API

แบบสอบถามความพร้อมและความสนใจการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science for Data Scientist using R ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประการตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย (ประเภทระบบควบคุม)

ประการตารางสอบโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย (ประเภทโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลือนที่)

รับสมัครโครงการฝึกอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์ไมโครติ๊ก Microtik Academy เพื่อสอบใบรับรองความเชี่ยวชาญ MTCNA