หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

รายงานการสอบวัดระดับ TOEIC กับศูนย์สอบ TOEIC

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนา AR Applications Development วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมการพัฒนา AR Applications Development วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ อบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (นักวิเคราะห์ระบบ)

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ อบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (นักพัฒนาระบบ)

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ อบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (IC3 Certificate)

เปิดรับสมัครอบรมการสร้างกระบวนการคิดการออกแบบระบบการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ โดยใช้ micro bit ด้วยภาษา python