หัวข้อข่าว

โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 ภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE) – รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ย 61

ขอแจ้งตารางอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศ งานวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์