หัวข้อข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา RESTFUL API ด้วย Node.js, Express, Sequelize และ MySQL”

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

ภาพบรรยากาศ ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

ภาพกิจกรรมบายเนียร์ พิธีบายศรีสู่ขัวญพี่ ปี4 10 มีนาคม 2566

Good Bye Senior

ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์

กิจกรรม ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ