หัวข้อข่าว

โครงการค้นหาคนคอม พร้อมนำวิชาการ สานต่อวิชาชีพ ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ เกม:โลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้

โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สานสัมพันธ์น้องพี่ “Big Cleaning ห้องปฏิบัติการเพื่อต้านCovid-19” ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2563

โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมกระบวนการสร้าง แอปพลิเคชัน สื่อ Augmented Reality เพื่อผลิตสื่อด้าน AR เพื่อการใช้งาน 3D Animation และ Video”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตร

การแนะแนวการศึกษา ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3