หัวข้อข่าว

แจ้งนักศึกษาท่านใดที่มีรายชื่อที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (IC3) ให้มาติดต่อรับที่ห้องสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ IoT วันที่อบรม : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 20 คน (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

แบบฟอร์มลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติการ AR อบรมวันที่ : 14 – 15 มีนาคม 2563 รับจำนวน 30 คนเท่านั้น (***ค่ามัดจำ 300 บาท รับคืนหลังอบรม)

ประกาศให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB3 ภาคกลาง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ (ITDE) – รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ย 61

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย ผ่าน google form

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แผนผังการจัดโต๊ะ และการจัดที่นั่ง

ขอแจ้งตารางอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์