การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยเเพร่เมื่อ 805 เข้าชม

             

      

1. นักศึกษาต้องส่งสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและสมุดลงเวลาให้เรียบร้อย (ส่งที่คุณอรอุมา น้อยเหลือง)

2. นักศึกษาต้องมีแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของหน่วยงาน (ส่งที่คุณอรอุมา น้อยเหลือง)

3. กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

4. ลำดับการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

5. การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)