กำหนดการ สัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 449 เข้าชม

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08.30 – 09.00 น.รับลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.พิธีเปิดสัมมนาวิชาประเด็นคัดสรรด้านคอมพิวเตอร์
กล่าวรายงาน โดย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
กล่าวเปิดงาน โดย ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
09.31 – 09.45 น.นำเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยใช้ Leaflet
โดย นายอัครพล พิกุลศรี
09.46 – 10.00 น.นำเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาระบบการนัดหมายกิจกรรม กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย นางสาวสุภมาศ สุรินทะ และ นางสาววรรณิดา ซึมเมฆ
10.01 – 10.15 น.นำเสนอบทความเรื่อง ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฟ้ารุ่งชนธวัช 2014   
โดย นายพงษ์สิทธิ์ ผาลือคำ และ นางสาวขวัญกมล เสนจันตะ
10.16 – 10.30 น.นำเสนอบทความเรื่อง ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย  นายพนมไพร บินจรัญ และ นายอานนท์ จันทะขิน
10.31 – 10.45 น.นำเสนอบทความเรื่อง ระบบจัดการสารสนเทศผลงานบุคลากร กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย นางสาวจรุงรัตน์ ไตรแก้ว และ นางสาวอมรรัตน์ นามเดช
10.46 – 11.00 น.นำเสนอบทความเรื่อง สื่อการเรียนรู้โมเดล อวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหารด้วยเทคโนโลยี AR    
   โดย นายคุณากร โพธิ์สุ และ นายคมชาญ สุวรรณพันธ์
11.01 – 11.15 น.นำเสนอบทความเรื่อง สื่อเสริมความรู้สมุนไพรประจำบ้าน ด้วยเทคโนโลยี AR       
โดย นายกิตติชัย มีมา และ นายสิทธิกาญจน์ วรรณษา
11.16 – 11.30 น.นำเสนอบทความเรื่อง ผลไม้อีสานที่สรรพคุณทางยารักษาโรคด้วยเทคโนโลยี AR    
    โดย นายประวิทย์ พรรณา และ นายคุนากรณ์ ไกยะฝ่า
11.31 – 11.45 น.นำเสนอบทความเรื่อง สื่อการเรียนรู้กีฬาซีเกมส์ด้วยเทคโนโลยีAR 
    โดย นายเมฆา ดาบุตร
11.46 – 12.00 น.นำเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการถ่ายทอดความรู้ท่ารำมวยโบราณจังหวัดสกลนคร  
โดย นายชิษณุพงศ์ ฐานลุน และ นายสิทธิพร วงศ์บาตร
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.01 – 13.15 น.นำเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาระบบรู้จำภาษามือไทยและท่าทางด้วยเทคนิค LSTM
  โดย นายพิพัฒน์พงศ์ ธรรมสิทธิ์
13.16 – 13.30 น.นำเสนอบทความเรื่อง เกมเอาชีวิตรอดในเกาะดอนสวรรค์
    โดย นายสหฤทธิ์ โพธิทองดี และ นายธนวัฒน์ จ้อยจีด
13.31 – 13.45 น.นำเสนอบทความเรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพความแรงของสัญญาณด้วย ESP-32 ในบริเวณพื้นที่โล่ง   
    โดย นายปรมินทร์ สาแก้ว และ นายยุทธนันท์ สมบูรณ์มี
13.46 – 14.00 น.นำเสนอบทความเรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพความแรงของสัญญาณด้วย ESP-32 ในบริเวณป่า         
     โดย  นายธวัชชัย เผือกพงษ์ และ นายอิศรา อินทรสิทธิ์
14.10 น.กล่าวปิด และขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม