อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

เผยเเพร่เมื่อ 372 เข้าชม

อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

Chaiyanan Sompong, Ph.D.

Email : chaiyanan@snru.ac.th

กรรมการหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.บ. คณิตศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Sompong, C., Muangchan, S., Mingmuang, C., Oopkeaw, A. (2017). Application development for multiple-choice test check by image processing. SNRU Journal of Science and Technology, 9(3), 661-671, 2017.
  • Sompong, C., & Wongthanavasu, S. (2017). An efficient brain tumor segmentation based on cellular automata and improved tumor-cut algorithm. Expert System with Application, 72, 231-244. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree).
  • นุชรา พ่อชมภู และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2562). การพัฒนาเกมสำหรับฝึกทักษะการจำ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (NCST2019). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ประเทศไทย. 20 เมษายน 2562.
  • วิษณุ เหล็กสีไทย และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเรียนรู้การเล่นเครื่องออกกำลังกายในยิมด้วยเทคโนโลยีความจริงเพิ่มเติม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (NCST2019). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ประเทศไทย. 20 เมษายน 2562.
  • กีรติกา ทวีชัย และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2,014-2,019
  • วัชรินทร์ อุปครุธ และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563.