อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

เผยเเพร่เมื่อ 81 เข้าชม

 

 
 
 
 
 
 
Email : chaiyanan@snru.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์ด้านการวิจัย/หนังสือ/ตำรา วัชรินทร์ อุปครุธ และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563
  กีรติกา ทวีชัย และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020: The 6th National Conference on Technology and Innovation Management). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 11-12 มีนาคม 2563, หน้า 2,014-2,019
  นุชรา พ่อชมภู และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2562). การพัฒนาเกมสำหรับฝึกทักษะการจำ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (NCST2019). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ประเทศไทย. 20 เมษายน 2562.
  วิษณุ เหล็กสีไทย และ ชัยนันท์ สมพงษ์. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเรียนรู้การเล่นเครื่องออกกำลังกายในยิมด้วยเทคโนโลยีความจริงเพิ่มเติม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (NCST2019). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ประเทศไทย. 20 เมษายน 2562.
  Sompong, C., Muangchan, S., Mingmuang, C., Oopkeaw, A. (2017). Application development for multiple-choice test check by image processing. SNRU Journal of Science and Technology, 9(3), 661-671, 2017.
  Sompong, C., & Wongthanavasu, S. (2017). An efficient brain tumor segmentation based on cellular automata and improved tumor-cut algorithm. Expert System with Application, 72, 231-244. (This paper is a part of the study in Ph.D. degree)