เอกสารโครงงาน 1

ขั้นตอนการดำเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  <<ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF>>

ตารางสอบหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 1 ประกาศวันที่ 27.1.2565   << ดาวน์โหลด ไฟล์ .pdf >>

เอกสาร หมายเลข 1 แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน 1   << ดาวน์โหลด ไฟล์ .doc >>

                                                                                       << ดาวน์โหลด ไฟล์ .pdf  >>

แบบขอเสนอสอบหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ 1    << ดาวน์โหลด ไฟล์.doc >> 

                                                                                    << ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf >>

รายงานความก้าวหน้าโครงงาน คง.ค 4       << ดาวน์โหลด ไฟล์.docx >> 

                                                                        << ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf >>

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คง.ค. -4    << ดาวน์โหลด ไฟล์.docx >>

แบบคำขอทั่วไป คง.ค.-6    << ดาวน์โหลด ไฟล์.doc >>

แบบขอสอบความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์  คง.ค.-7    << ดาวน์โหลด ไฟล์.doc >>

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์1 ภาคเรียนที่ 2/2565 <<ดาวน์โหลดไฟล์>>