หัวข้อข่าว

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรมและเข้ารับการประเมิน IC3 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 29-30 ก.ย.61 ให้ทำการเข้าลิงค์เว็บไซต์ ดังนี้ http://www.arit.co.th/tpqi/code ภายในวันที่ 25 ก.ย.61

ภาพกิจกรรม โครงการทอดสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียน ธาตุนาเวงวิทยา

ดูงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

งานกิจกรรมสานสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

ภาพกิจกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา

ภาพการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ