หัวข้อข่าว

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ครอบครัวคอมพิวเตอร์ 2562

สานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ 2562

อบรมการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ JSON

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชน ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรมอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์ (Certificate)

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและผู้สูงวัยในชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา AR Applications Development