หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยนีสารสนเทศ ณ โรงเรียนโพนพิทยา

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Young Network Camp 2017

กิจกรรมสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมไหว้ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 1