หัวข้อข่าว

ภาพการแข่งขันเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา

ภาพการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม อบรม Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

ภาพกิจกรรมประชุมนักศึกษาสาขาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนโพธิแสน วันที่ 19 ธันวาคม 60

ภาพตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2560