เอกสารต่าง ๆ

เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์

– แบบฟอร์มหนังสือภายใน

-แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– คู่มือเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์

– แบบหัวข้อโครงงาน

– แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน

– แบบเสนอขอสอบความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์

แบบคำขอทั่วไป

– บันทึกข้อความภายใน

– ขออนุญาตไปราชการ-เสนอ-อธิการ-เกิน-5-วัน

– รายงานการเดินทางไปราชการ

– ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่-ครุภัณฑ์

– ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร

– แบบลาพักผ่อน

– สัญเช่ารถ

– สักญายืมเงิน

– ค่าตอบแทนวิทยากร

– ใบปิดใบสำคัญ

– ค่าตอบแทนวิทยากร