โครงสร้างหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
6.4 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
3) นักบริหารจัดระบบเครือข่าย
4) นักบริหารจัดการฐานข้อมูล
5) นักพัฒนาระบบอัจฉริยะ
6) นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิชาชีพในสถานประกอบการ
8) ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนด้านคอมพิวเตอร์
10) ข้าราชการ

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) อาจารย์ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์
2) อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร
3) อาจารย์ กรกช มาตะรัตน์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ เจริญรัตน์
5) อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดวิชามาตรฐานคุณวุฒิ
(หน่วยกิต
)
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 3030
1.1 รายวิชาบังคับ12
1.2 รายวิชาบังคับเลือก18
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84ไม่น้อยกว่า 89
2.1 กลุ่มวิชาแกน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน)1212
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน)3658 หรือ 61
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ36
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์610
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์1215
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ1218
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์36
2.2.6 กลุ่มภาษาอังกฤษ3
2.2.7 กลุ่มโครงงาน *3*
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 15
2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการจัดการ3
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา **ไม่น้อยกว่า 4
2.4.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์1
2.4.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0-3 หรือ 6-93 หรือ 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6ไม่น้อยกว่า 6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120ไม่น้อยกว่า 125

รายวิชาในหลักสูตร

1). ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบไปด้วยเลข 8 ตัว แต่ละหลักมีความหมาย ดังนี้
หลักที่      1      หมายถึง  รหัสคณะ
หลักที่     2-4   หมายถึง  หมู่วิชา
หลักที่      5      หมายถึง  ระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่จัดให้เรียน
หลักที่      6      หมายถึง  กลุ่มเนื้อหาวิชาในหมู่วิชา
หลักที่    7-8     หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชาในกลุ่มเนื้อหาวิชา

2). รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 จัดรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา กำหนดให้เรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้
     ก. รายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
     ข. รายวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต
ก. รายวิชาบังคับ กำหนดให้เรียน จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
     1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
       01540108   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              3(3-0-6)
       01552701   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                          3(3-0-6)
       01550104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6)
     2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
       02500104   วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร                                 3(2-2-5)

ข. รายวิชาเลือก กำหนดให้เรียน จำนวน 18 หน่วยกิต โดยเลือกให้ครอบคลุม 4 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
     1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
       01540109   การเขียนภาษาไทยทั่วไป                              3(3-0-6)
       01540107   การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                   3(3-0-6)
       01550105   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป              3(3-0-6)
       01560102   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                        3(3-0-6)
       01570102   ภาษาจีนเบื้องต้น                                           3(3-0-6)
       01670102   ภาษาลาวเบื้องต้น                                          3(3-0-6)
       01710102   ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                  3(3-0-6)
       01551601   ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ             3(3-0-6)
       01553601   ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตประจำวัน              3(3-0-6)
     2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
       02531203   ศิลปะการดำเนินชีวิต                                     3(3-0-6)
       01511401   จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต                          3(3-0-6)
       01500109   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                              3(3-0-6)
       01511502   สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                                     3(3-0-6)
       01500113   ศาสนธรรมเพื่อคนร่วมสมัย                            3(3-0-6)
       02531204   จิตตปัญญาศึกษา                                         3(2-2-5)
       03611201   หมากล้อม                                                   3(3-0-6)
       02053301   สุนทรียะ                                                      3(3-0-6)
     3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
       02531202   สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์                               3(3-0-6)
       02531201   วิถีอาเซียน                                                   3(3-0-6)
       02500106   กฎหมายเพื่อชีวิต                                          3(3-0-6)
       02500107   สันติศึกษา                                                    3(3-0-6)
       02551101   พลเมืองศึกษา                                              3(3-0-6)
       03500102   หลักการจัดการสมัยใหม่                                3(3-0-6)
       03500104   การพัฒนาที่ยั่งยืน                                         3(3-0-6)
       03621101   การเป็นผู้ประกอบการ                                    3(3-0-6)
       02533201   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น            3(2-2-5)
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       04000105   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                         3(3-0-6)
       04000106   คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน           3(2-2-5)
       04000107   ชีวิตและสุขภาพ                                           3(3-0-6)
       04071201   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)
       05000104   การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต                       3(3-0-6)
       05500103   เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                                                                                           3(3-0-6)
       04000109   การพัฒนาทักษะการคิด                               3(3-0-6)
       05151101   เกษตรภูมิปัญญาพื้นถิ่น                                3(3-0-6)
       04071202   ครอบครัวศึกษา                                           3(3-0-6)
       04002101   ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ     3(3-0-6)
       04073501   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                     3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
       14111103   สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ *                        3(3-0-6)
       14093641   วิยุตคณิต *                                                  3(3-0-6)
       14093618   วิธีการเชิงตัวเลข *                                       3(3-0-6)
       14091507   แคลคูลัส 1*                                                3(3-0-6)
       14111102   หลักสถิติ                                                     3(3-0-6)
       14113311   หลักการวิจัย                                                2(2-0-4)
หมายเหตุ * รายวิชาที่สอดคล้องตามองค์ประกอบในกลุ่มวิชาแกน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) เรียนไม่น้อยกว่า 58 หรือ 61 หน่วยกิต
   2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
       14121210   จริยธรรมสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์              3(3-0-6)
       14122609   หลักการและระบบการจัดการฐานข้อมูล          3(2-2-5)
   2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 10 หน่วยกิต
       14122220   คอมพิวเตอร์กราฟิก                                      3(2-2-5)
       14122610   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเบื้องต้น   3(2-2-5)
       14123619   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)
       14123906   สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                 1(0-2-1)
   2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
       14121307   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น         3(2-2-5)
       14121308   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                     3(2-2-5)
       14122317   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง            3(2-2-5)
       14122318   การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงออบเจกต์ 3(2-2-5)
       14123338   วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                      3(2-2-5)
   2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 18 หน่วยกิต
       14121106   วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                        3(2-2-5)
       14122112   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)
       14122221   ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                         3(2-2-5)
       14123227   การประมวลผลภาพดิจิทัล                             3(2-2-5)
       14123228   ปัญญาประดิษฐ์                                            3(2-2-5)
       14123404   ทฤษฎีการคำนวณ                                        3(2-2-5)
   2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต
       14121309   ตรรกะดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมควบคุม    3(2-2-5)
       14121703   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
   2.2.6 กลุ่มภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
       14124704   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์        3(3-0-6)
2.2.7 กลุ่มโครงงาน 3 หน่วยกิต
       14123905   โครงงานคอมพิวเตอร์ 1                                1(1-0-2)
       14124902   โครงงานคอมพิวเตอร์ 2                                2(1-2-3)
หมายเหตุ กลุ่มโครงงาน เฉพาะนักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   2.3.1 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
      1) กลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์
       14122320   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์                3(2-2-5)
       14123340   การพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม       3(2-2-5)
       14123347   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง      3(2-2-5)
       14123346   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง                             3(2-2-5)
     2) กลุ่มการบริหารจัดการเครือข่าย
       14122703   การบริหารระบบเสมือนเครื่องแม่ข่ายและบริการ 3(2-2-5)
       14123230   เทคโนโลยีระบบคลาวด์และการบริการ            3(2-2-5)
       14123719   การประยุกต์ใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์สสำหรับระบบ

                          ความมั่นคงปลอดภัยและเครือข่ายการสื่อสาร  3(2-2-5)
       14123620   การออกแบบระบบความมั่นคงปลอดภัยและ

                          เครือข่ายการสื่อสารสำหรับองค์กร                  3(2-2-5)
      3) กลุ่มการประยุกต์เทคโนโลยี
       14122222   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น            3(2-2-5)
       14123229   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                             3(2-2-5)
       14123231   การทำเหมืองข้อมูล                                        3(2-2-5)
       14123621   การประยุกต์ทำแผนที่บนเว็บ                           3(2-2-5)
      4) กลุ่มเกมและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
       14122319   การพัฒนากราฟิกบนระบบความเป็นจริงเสมือน 3(2-2-5)
       14123345   การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

                                                                                             3(2-2-5)
       14123348   การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                    3(2-2-5)
       14123410   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์3(2-2-5)
      5) กลุ่มการประยุกต์เพื่อท้องถิ่น
       14122611   อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อท้องถิ่น               3(2-2-5)
       14123339   การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อท้องถิ่น            3(2-2-5)
       14123622   การประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                                                                                              3(2-2-5)
       14123623   หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์             3(2-2-5)
   2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการจัดการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
       43604302   การจัดการโลจิสติกส์                                      3(3-0-6)
       43604303   การประกอบการธุรกิจชุมชน                            3(3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หรือ 7 หน่วยกิต ดังนี้
       14124903   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ

                          คอมพิวเตอร์**                                               1(150)
       14124904   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

                                                                                          3(450) หรือ
       14124905   การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์** 1(90)
       14124906   สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์                   6(540)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร