เอกสารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (pdf)

ปฏิทินการยื่นสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 (pdf)

คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ (word,pdf)

แบบฟอร์ม

  • ทส-04 แบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (word,pdf)
  • ทส-06 แบบฟอร์มเสนอสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ (word,pdf)
  • ทส-07 แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ (word,pdf)
  • ทส-08 แบบฟอร์มขอส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (word,pdf)