เอกสารโครงงาน 2

เอกสาร ประกาศ เรื่อง มาตราฐานการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    <<ดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>

เอกสาร บัญชีแนบท้ายประกาศมาตราฐานการทำวิจัยของนักศึกษา    << ดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>

ประกาศตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2   รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  << ดาวน์โหลดไฟล์.pdf>>

ประกาศตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2   รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ << ดาวน์โหลดไฟล์.pdf>>

ประกาศตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2   รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2565 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  << ดาวน์โหลดไฟล์.pdf>>

ประกาศตารางสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2  ประจำปีการศึกษา 2/2566 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

คู่มือโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์ 2564   << ดาวน์โหลด ไฟล์ .doc >>  << ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf>>

รายงานความก้าวหน้าโครงงาน คง.ค 4         << ดาวน์โหลด ไฟล์.docx >>    << ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf >>

แบบขอสอบวัดความรู้ก่อนสอบจบโครงงาน คง.ค. 9   << คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .doc>>   << ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf >>

แบบขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 คง.ค. 10   << คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .PDF>>

แบบขอตรวจรูปแบบแล่มโครงงาน คง.ค. 12    << คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .PDF>>

แบบขอนำส่งรูปแล่มสมบูรณ์โครงงานคอมพิวเตอร์ คง.ค. 13    << คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .doc>>   << ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf >>

แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย คง.ค. 14    << คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .docx>>  << ดาวน์โหลด ไฟล์.pdf >>

ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์2 ภาคเรียนที่ 1/2566     <<ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF>>

ขั้นตอนการดำเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์      <<ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF>> 

ยื่นขอสอบจบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เทอม 1/2566 รอบที่ 1

ยื่นสอบจบ โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์   2/2566